top of page

(10.1.) "Tik iekļaujošās diskusijas" - viens no valdes ignorētajiem Ētikas komisijas atzinumiem

Šeit publiskoju vienu dokumentālu pierādījumu, ka pretēji partijas valdes apgalvojumiem nevar būt runa par "atvērtu un iekļaujošu" diskusiju kultūru partijā esošās valdes vadībā.


Īss kopsavilkums (pilnie teksti zemāk):

Reaģējot uz šeit 10.daļā aprakstīto iekšējo diskusiju slēgšanu partijas iekšējā grupā, viena biedre vērsās ar iesniegumu partijas Ētikas komisijā ar lūgumu vērtēt šāda lēmuma ētiskumu.


Ētikas komisija konstatēja, ka valdes lēmums par diskusijas slēgšanu nebija pamatots un nav attaisnojams. Ar ierakstu netika pārkāpti iekšējās grupas lietošanas noteikumi.


Lieki piebilst, ka uz šo Ētikas komisijas atzinumu par iespējamu mana kā biedra līdzdalības iespēju pārkāpumu valde nav darījusi neko no tā, ko iesaka Ētikas komisija. Par iespējamu personisku atvainošanos man valdes vārdā nav pat vērts runāt. #Kinderstube


10.1.1.

AIZLIEGTĀS DISKUSIJAS IERAKSTS - aicinājums kongresā diskutēt darbu Rīgas domē:


Roberts Putnis 30. 08.2020. 21:04

Milzīgs prieks un gandarījums par partijas veikumu! Tas tiešām ir liels panākums un ļoti labi zinu, kāds darbs ir tam apakšā. Tāpēc milzumliels paldies un sirsnīgi sveicieni, kā arī spēka, izturības un PRO vērtību balsta vēlējums jaunajiem rīdzinieku kalpiem.


Ir grūti precīzi aplēst precīzu tieši PRO kandidātiem izteikto vēlētāju atbalstu. Tomēr tas absolūtos skaitļos noteikti pārsniedz iepriekšējo trīs vēlēšanu maksimālos rādītājus. Par to milzu gandarījums. Faktiski PRO šobrīd varētu būt trešā lielākā atsevišķā frakcija RD. Tam ir acīmredzams vēlētāju atbalsts.


Tāpēc man jau pirmajā pēcvēlēšanu dienā lielo prieku tomēr tik ļoti nomāc bažas par partijas nākotni, kas izriet no valdes šodienas lēmuma.


Retrospektīvi aplūkojot partijas līdzšinējās politiskās pozīcijas attiecībā uz sadarbību ar LA/Par, kā arī šī lēmuma smagumu un tik dramatisko ietekmi gan uz partijas iekšējo vienotību, politisko profilu, gan draudiem PRO vērtību ietvaram kopumā, man pilnīgi nav saprotams, kāpēc tik (negaidīti) lielā vēlētāju atbalsta gaismā valde nevarēja/negribēja atlikt jautājuma izlemšanu par atsevišķas frakcijas veidošanu uz tik drīzo kongresu?


Bondargeitas un kandidātes Fromanes pieredzes u.c. LA problēmu un risku kontekstā kombinācijā ar lielo vēlētāju atbalstu tieši PRO kandidātēm un kandidātiem šo politiski stratēģiski tik nozīmīgo jautājumu par iespējamu atsevišķu frakciju pilnīgi noteikti būtu bijis vērtīgi detalizēti skatīt caur partijas nākotnes stratēģiskās virzības iespēju / risku un ne mazākā mērā tik nozīmīgo iekšējās attīstības prizmu.


Šobrīd PRO bez jebkādiem papildu ieguvumiem palaiž garām vēlētāju doto iespēju vismaz mēģināt pārcelt stratēģiskās sadarbības partnera fokusu no LA uz Par!. Tas ir ļoti nozīmīgs partijas attīstības jautājums, ņemot vērā, cik drīz ir pašvaldību un Saeimas vēlēšanas.


Tāpēc papildu vēlējums - neapreibt panākumos, atminēties, kā kopīgā māja būvēta, apzināties savu atbildību par tās trauslumu un vienmēr iepriekš septiņreiz nomērīt, pirms politiski lemt.


10.1.2.

ĒTIKAS KOMISIJAS LĒMUMA TEKSTS:


Politiskās partijas PROGRESĪVIE

Ētikas komisijas lēmums Nr. 28 (21.09.2021)

Atbilde uz Ievas Jirgensones 03.09.2020. iesniegumu par “Valdes 30.08. lēmumu par komentāru slēgšanu partijas slēgtajā facebook grupā”


Ētikas komisija (turpmāk ĒK) ir izskatījusi Ievas Jirgensones iesniegumu par valdes lēmumu slēgt komentārus pie Roberta Putņa Progresīvie slēgtajā facebook grupā ievietotā raksta. Ieva savā iesniegumā (pielikums 1.) norāda, ka Roberta ieraksts atbilst grupas lietošanas noteikumiem un necaurspīdīgu kritēriju piemērošana diskusiju slēgšanai rada diskrimināciju, kā arī lūdz ĒK izvērtēt valdes lēmuma atbilstību demokrātiskas pārvaldības principiem.


ĒK iepazinās ar oriģinālo ierakstu un komentāriem pie tā (pielikums 2.) kā arī ar pāris dienas vēlāk sekojošo Edmunda Cepurīša atbildes ierakstu slēgtajā facebook grupā (pielikums 3.). Pēc iepazīšanās ar abiem ierakstiem, tika secināts, ka diskusijas autors nav pārkāpis iekšējās grupas lietošanas noteikumus (pielikums 4.) ne pēc formas, ne satura.


Lai gan valde ar lēmumu var slēgt diskusijas, kas neatbilst iekšējās grupas lietošanas noteikumiem, tā nedrīkstētu izlases kārtībā slēgt atsevišķas diskusijas, jo tas būtu pretrunā ar valdes maijā apstiprinātajiem slēgtās grupas lietošanas noteikumiem.


ĒK uzsver, ka šobrīd nav citas, pilnvērtīgas platformas alternatīvai biedru iesaistei diskusijās tik lielam biedru skaitam. Ir jāņem vērā, ka PROGRESĪVIE biedri dzīvo ārpus Rīgas, arī citās valstīs, bieži ir ar netradicionālu darba laiku, kas ierobežo viņu iespējas piedalīties valdes sēdēs klātienē vai attālināti, tādēļ ierobežojumi uzsākt diskusijas slēgtajā facebook grupā, paust savu viedokli un iepazīt citu biedru viedokļus būtiski ierobežotu viņu iespējas piedalīties partijas darbā. Turklāt valdes sēdes formāts per se nav paredzēts prāta vētrām un viedokļu apmaiņai, bet lēmumu pieņemšanai, tādēļ biedru viedokļi bieži paslīd garām neuzklausīti. Alternatīvas platformas izveide un iedzīvināšana darbībā prasītu nesamērīgi daudz resursu un laika, tādēļ būtiski uzlabot esošās platformas darbību.


ĒK atgādina, ka biedriem var būt dažāds viedoklis atšķirīgos jautājumos. Tas nav slēpjami. Lai gan strikti vertikāli hierarhiskas partijas gadījumā to varētu uzskatīt par trūkumu un partijas iekšējā vājuma pazīmi, viedokļu atšķirības ir nozīmīga iekšēji demokrātiskas partijas priekšrocība, kas piesaista līdzi domājošus, līdzdarboties gatavus cilvēkus un nodrošina nenonākšanu atrautībā no apkārtējās pasaules, ko bieži rada pārmērīga grupas saliedētība. Lai gan pastāv informācijas noplūdes riski, nevajadzētu tā vārdā upurēt partijas iekšējo demokrātiju, lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un iespēju katram biedram droši un brīvi paust viedokli.


Ņemot vērā visu iepriekšminēto, ĒK aicina:

  1. nodrošināt biedriem iespēju slēgtajā grupā veidot un diskutēt par jebkuru jautājumu, kas nav pretrunā ar valdes pieņemtajiem un š. g. 26. maijā publicētajiem slēgtās grupas lietošanas noteikumiem;

  2. lai novērstu nevajadzīgi asas diskusijas un slēgtās grupas lietošanas noteikumu pārkāpumus, veidot grupas administratoru dežūras, kas sekotu diskusijām, jo nevar atsevišķu komentāru dēļ slēgt iespēju diskutēt. Šo administratoru pienākumos ietilptu arī ziņot valdei par situācijām, kurās nepieciešams paust valdes viedokli. Tas atvieglotu valdes un jauno deputātu slodzi;

  3. lai novērstu informācijas noplūdes riskus, pārskatīt slēgtās grupas dalībniekus un atstāt tos, kas ir partijas biedri vai ar ilglaicīgi pārbaudītu lojalitāti partijai;

  4. lai nodrošinātos pret pārmetumiem par slēgtajā grupā paustiem viedokļiem, izstrādāt ārējās komunikācijas plānu šādiem gadījumiem.

Politiskās partijas PROGRESĪVIE Ētikas komisija10.1.3.

"PĀRKĀPTIE" GRUPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI:

Lūk, jaunie, 2020. gada 26. maija valdes sēdē apstiprinātie "Progresīvo" iekšējās Facebook grupas lietošanas noteikumi!

1. Tas, kas tiek runāts slēgtajā grupā, paliek slēgtajā grupā. Tās ir katra slēgtās grupas biedra tiesības un pienākums.

2. Grupas mērķis ir veicināt progresīvas politikas attīstību Latvijā. Piedaloties grupā, jāizvērtē, vai cenšamies veicināt izpratni, papildināt zināšanas un labāk sadarboties kopīgā mērķa labā, vai radīt konfliktus par personīgām tēmām.

3. Cienīsim viens otru un otra viedokli arī tad, ja tas ir pausts neveikli un neatbilst mūsējam, un palīdzēsim viens otram augt, jo mēs visi esam šeit sanākuši augstākminētā mērķa vārdā.

4. Personīgi uzbrukumi (ad hominem) nav pieņemami un tiks dzēsti.

5. Personīgu konfliktu risināšana iekšējā grupā ir pieņemama tikai tad, ja citi institucionālie rīki ir jau izsmelti. Šādi ieraksti tiks dzēsti! Ja nav skaidrs, kā risināt kādu problēmu, vienmēr var vērsties pie valdes, ētikas komisijas vai grupas administratoriem privāti.

6. Grupas administratori ir partijas institūciju pārstāvji [+valdes ieceltie], un iekšējās komunikācijas grupas administrēšana ir daļa no viņu pienākumiem.

7. Grupā nav pieļaujama politisku viedokļu cenzūra. [aicinām biedrus runāt par politiku pēc būtības, nepārkāpjot noteikumus]

8. Pirms ieraksta vēlams pārbaudīt, vai tāda saruna jau nav nesen bijusi. Ierakstu dublēšanās, daloties ar vieniem un tiem pašiem ziņu avotiem, nav vēlama un attiecīgos ierakstus administratori pārskatāmības dēļ patur tiesības dzēst.

9. Progresīvo pulks turpina pieaugt, un administratoriem ir pienākums pieskatīt, lai neeskalējas konflikti, kas grauj partijas iekšējo noskaņojumu un neļauj mums īstenot mūsu mērķi - progresīvas politikas ieviešanu Latvijā. Grupas administratoriem ir tiesības un pienākums noteikumiem un iekšējās komunikācijas kultūras standartiem neatbilstošus ierakstus un komentārus dzēst.

10. Ja problēmas netiek risinātas, atsevišķos gadījumos tiek paturēta iespēja arī apsvērt grupas biedra izslēgšanu no grupas uz noteiktu laiku vai pavisam.
159 views0 comments

コメント


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page