top of page

(21) Pārkāpumi valdes lēmumā par Rīgas domes kandidātu sarakstu

Veidojot Rīgas domes kandidātu sarakstu valde faktiski lēma pati par savām politiskās karjeras iespējām. Interešu konflikta kāja šajā procesā līda ārā kā āža kāja. Tā rezultātā vairāki biedri, tostarp es, vērsās Ētikas komisijā ar lūgumu izvērtēt iespējamos valdes pārkāpumus šajā lēmuma pieņemšanā.


Ētikas komisija nāca klajā ar dažādos iesniegumus apkopojošu visaptverošu procesa izvērtējumu uz kopskaitā 7 lapām, ar kuru varat pilnā apjomā iepazīties šeit:

LemumsEtikaKomisija (3)
.pdf
Download PDF • 236KB

Ētikas komisija arī pieņēma trauksmes cēlāja iesniegumu par iespējamu Mārtiņa Kossoviča un Viestura Kleinberga kopīgi veiktu manipulāciju valdē saistībā ar kandidātu sarakstu sastādīšanu, iekļāva to savā ziņojumā un nodeva tālāk valdei.

Lieki piebilst, ka valde līdz šim brīdim nav veikusi tālāku lietas izmeklēšanu.
[21] Valde tās biedriem un Ētikas komisijai rakstiski sniegtajā informācijā ir norādījusi no vienas puses to, ka valdes procesa apraksts paredz, ka valde veic kandidātu vērtēšanu atbilstoši 12 vērtēšanas kritērijiem un biedru balsojumam. Tāpat valde rakstiski paudusi informāciju biedriem, ka tās vērtējuma svars pret biedru balsojumu būs viens pret vienu. Bet no otras puses mutiski sniegtajā informācija valde ir norādījusi, ka tai vērtēšanā noteicošs vairāk ir bijis biedru balsojums.


Ētikas komisija secina, ka valdes faktiskajā rīcībā ir konstatējamas atkāpes no iepriekš rakstiski fiksētā procesa apraksta, taču ĒK nav iespēju pārbaudīt vai viennozīmīgi fiksēt, kāda tieši ir bijusi abu procesu mijiedarbība kandidātu vērtēšanā.


[22] Valde procesa aprakstā paredz atšķirīgu procesu kandidātu izvietojumam no 1. līdz 21. vietai sarakstā un citu procesu kandidātiem tālāk no 22. līdz pēdējai vietai. Tomēr mutiski sniegtajos paskaidrojumos valde informēja, ka tā vienu procesu ir piemērojusi kandidātiem listē no 1. līdz 18.vietai (attiecīgi tieši strīdīgajai Roberta Putņa listes vietai), bet nav vērtējusi biedrus, kas ieguvuši zemāku vietu saskaņā ar biedru balsojumu.


Ētikas komisija arī šeit secina, ka valdes faktiskajā rīcībā ir konstatējamas atkāpes no iepriekš rakstiski fiksētā procesa apraksta un ĒK nav iespēju pārbaudīt vai viennozīmīgi fiksēt, kāda tieši ir bijusi kandidātu vērtēšana atbilstoši to izvietojumam sarakstā.


[23] Ētikas komisija konstatē, ka valde biedriem iekļaušanai sarakstā, pamatojot to ar saraksta veidošanas steigu, ir noteikusi divus gala termiņus trīs dienu laika periodā no 2020.gada 14. līdz 16.februārim.


Ētikas komisija saprot valdes darba organizācijas grūtības ārkārtas vēlēšanu kontekstā, tomēr norāda, ka šāda termiņu noteikšana vēl pirms saistošā Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 25. februāra vēlēšanu dienas izsludināšanas lēmuma ierobežo biedru līdzdalības tiesības un attiecīgi rada partijai reputācijas un tiesiskos riskus.


Papildus Ētikas komisija vēlas vērst valdes uzmanību, ka, izrietoši no valdes mutiskajiem paskaidrojumiem, tai rodas iespaids, ka valde ir izveidojusies iekšējā kultūra, kura kā pašsaprotamu uztver pastāvīgu biedru sekošanu līdzi valdes lēmumiem. Tomēr aktīva biedru līdzdalības un iesaistes organizācija ir valdes ētisks pienākums, nedodot šo atbildību pārcelt uz individuāliem biedriem.


Attiecīgi Ētikas komisija nevar secināt, ka valde, nosakot biedru pieteikšanās termiņus un organizējot šo procesu, būtu pilnvērtīgi izpildījusi Ētikas kodeksa 3.10.punktu: “partijas pārvaldes institūcijas stimulē un neliek šķēršļus aktīvai partijas biedru iesaistei partijas lēmumu pieņemšanā”.


[24] Izvērtējot valdes rakstisko dokumentus un mutiski sniegtos paskaidrojumus, Ētikas komisija kopumā konstatē, ka tai nav iespēju pārbaudīt un izsekot, kā valde vērtējusi kandidātus un nonākusi pie to individuālā izkārtojuma sarakstā.


Valdes mutiskie paskaidrojumi būtiski atšķīrās gan valdes priekšsēdētāja, gan citu valdes locekļus izteikumos, gan paskaidrojot vērtējumus par atsevišķiem kandidātiem, gan par vērtējumu gaitu kopumā.


Tāpēc Ētikas komisija secina, ka valdes veiktais faktiskais Rīgas domes vēlēšanu kandidātu izvērtēšanas process pārkāpj Politisko partiju likuma 2.panta trešajā daļā noteikto atklātības un biedru vienlīdzības principu, kurš ir nostiprināts partijas Ētikas kodeksa 2.4.5.punktā.


221 views0 comments

Comments


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page